خود را بشناسید و همزمان با روش های روز دنیا بر اساس شایسته سالاری به کارفرمایان معرفی شوید. انتخاب شما توسط کارفرما به واسطه شایستگی های ذاتی شما خواهد بود نه تنها رزومه و تجربه.